English Equimaxx

Prospekt 2016

ISTOTNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej materiały i informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy się z nimi zapoznawać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DLA CELÓW I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, JAPONII, AUSTRALII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULACJI LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI LUB LICENCJI NA TERENIE TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”) łącznie 11.818.294 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 4.700.000 akcji serii A, 3.300.000 akcji serii B, 3.000.000 akcji serii C, 400.000 akcji serii F, 180.000 akcji serii G, 235.294 akcji serii H, 3.000.000 akcji serii H1 spółki EVEREST INVESTMENTS S.A. („Spółka”).

W dniu 05 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Dopuszczeniem.

Prospekt jest udostępniony w formie elektronicznej (zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) na stronie internetowej Spółki www.everestinvestments.com oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. („Firma Inwestycyjna”) www.bossa.pl.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, w okresie jego ważności, będzie dostępny, w formie elektronicznej, na stronie internetowej Spółki www.everestinvestments.com oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej www.bossa.pl.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki oraz Dopuszczeniu.

Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu oraz ewentualne informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Dopuszczenia.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z nabywaniem akcji Spółki.

PRZEZ WYBÓR „DALEJ” OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:

• ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI,

• NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE ZNAJDUJĘ SIĘ NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH, ANI ICH JAKIEGOKOLWIEK TERYRYTORIUM LUB POSIADŁOŚCI;

• NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

                                                                              DALEJ