English Equimaxx

INFORMACJE FINANSOWE

Wybrane historyczne podstawowe informacje finansowe poprzednika prawnego Spółki za lata obrotowe 2011-2014 sporządzone zgodnie z MSR/MSSF.

Nota objaśniająca:
1)   Poprzednikiem prawnym Spółki była spółka WDM Capital S.A., która w wyniku transakcji odwrotnego przejęcia (reverse takeover) została odkupiona od WDM S.A. w dniu 23 grudnia 2014 r. Następnie została zmieniona nazwa spółki na Everest Investments S.A. oraz zmieniony jej profil działalności na obecny.
2)   Od dnia debiutu giełdowego w dniu 26 listopada 2014 r. Spółka opublikowała dotychczas jedno skonsolidowane i jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.

wybrane dane finansowe (skonsolidowane)      w zł      
(stan na 31 grudnia) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
przychody netto ze sprzedaży  6.192.259  10.558.341  4.993.943 6.328.091 12.161 199.363
zysk (strata) na działalności operacyjnej  -3.980.241 -5.974.781 -10.565.062 833.358 -1.161.880 2.055.863
amortyzacja 144.347  5.456  9.047  4.003 29.784 62.979
przychody finansowe 13.709.155  14.853.413  31.559.550  18.109.587 363.729 43.946
zysk (strata) brutto -380.317  7.621.023  20.033.756  -42.821.446 -801.003 -22.141.769
zysk (strata) netto -1.564.886  4.851.287  14.210.555  -39.306.368 -970.318 -22.069.353
aktywa razem 52.785.936  54.470.083  96.594.117  21.743.002 24.891.294 3.058.542
aktywa obrotowe 49.928.386  52.264.407  96.064.942  21.739.962 4.348.350 2.324.344
aktywa finansowe wycenione wg. wartości godziwej 42.523.093  50.152.212  91.652.637  0 1.326.374 299.708
środki pieniężne i ekwiwalenty 6.384.427  1.601.808  596.469  128.166 737.335 345.285
zobowiązania długoterminowe 4.262.976  10.348.027  11.465.641  0 209.889 110.649
kredyty i pożyczki długoterminowe
0 3.977.221  937.678 0 0 0
zobowiązania krótkoterminowe 16.478.749  7.383.752  9.420.528  87.545 244.413 216.824
kredyty i pożyczki krótkoterminowe
16.052.759  863.555  8.375.956  0 100.052 2.034
kapitał własny 32.044.210  36.738.305  75.708.008  21.655.457 24.436.992 2.731.069
kapitał zakładowy 8.000.000  8.000.000  13.000.000  13.000.000 13.815.294 13.818.294
liczba akcji 8.000.000  8.000.000  13.000.000  13.000.000 13.815.294 13.818.294

Źródło:
1) Prospekt emisyjny WDM Capital S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2014 r. - za lata 2011-2013
2) Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 opublikowane w dniu 30 kwietnia 2015 r. - za rok 2014
3) Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 opublikowane w dniu 21 marca 2016 r. - za rok 2015
4) Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 opublikowane w dniu 17 marca 2017 r. - za rok 2016