English Equimaxx

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 24 października 2017 r.

akcjonariusz

liczba akcji

udział w kapitale zakładowym
liczba głosów na WZA udział w liczbie głosów na WZA
Everest Investments Holding S.A.*, w tym:  1 433 133                                        
62,23% 1 433 133 62,23%
pozostali 869 916 37,77% 869 916 37,77%
RAZEM 2 303 049 100,0% 2 303 049 100,0%

* Everest Investments Holding S.A. jest spółką zależną od SIG Limited, Sliema, Malta która jest spółką bezpośrednio zależną od Pana Piotra Sieradzana

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2 303 049 akcji , w tym:

1)   2 303 049 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,60 zł, zdematerializowanych i wprowadzonych do obrotu giełdowego